Xổng ngà

Tác giả:

Lòng biển triều xa con sóng
Lồng xổng ngà tim ướm giọng
ngực tình ca

Thảo luận cho bài: "Xổng ngà"