Xứ lạng

Tác giả:

Ai lên xứ Lạng cùng anh[/]

Chữ lưu thuỷ hành trình mây xứ Lạng
Mộng đầu cầu vô phép cảng Biếc câu

Thảo luận cho bài: "Xứ lạng"