Xù nợ

Tác giả:

Huyệt vô danh lút xanh cỏ sử
Bia mòn xù nợ chữ tương lai

Thảo luận cho bài: "Xù nợ"