Xuân Đỗ Phủ

Tác giả:

Lưỡng cá hoàng minh linh thúy liễu
Nhất hoàng bạch lộ hướng thanh thiên

Đ.P

Đôi bóng câu huyền
cong biếc liễu
Một hàng cười trắng thẳng thanh thiên.

Thảo luận cho bài: "Xuân Đỗ Phủ"