Xuân hồng

Tác giả:

Nghìn hồng muôn tía đón xuân qua
Thiếu nữ trong gương tỏ mặt hoa
Nâng chén rượu nồng ta sẽ chúc:
Xe hoa, người mới dặm oanh ca
Nguồn: Tinh hoa (thơ), BÍch Khê, NXB Hội nhà văn, 1997

Thảo luận cho bài: "Xuân hồng"