Xuân nhật kỳ 2 春日其二 • Ngày xuân kỳ 2

Tác giả:

Ly trúc hoành tà bán vũ âm,
Đằng sàng tỷ ỷ toạ xuân thâm.
Lân đồng thần khởi độc tam tự,
Phi điểu ngẫu qua di nhất âm.
Thi đáo cùng thời vô tục cốt,
Sự nhân tuý hậu hữu hùng tâm.
Lão hưu mạc hận tân bằng thiểu,
Bành Trạch tương tri chỉ tố cầm.

Bản dịch của Dương Xuân Đàm

Rặng tre chênh chếch mưa bay,
Ngày xuân trên chiếc giường mây kề cà.
Ngang trời một tiếng chim qua,
Nhà bên con trẻ nghê nga học bài.
Lúc cùng thơ dễ nảy tài,
Khi say việc khó mười mươi chẳng sờn.
Chờ vì ít bàn phàn nàn,
Ông Đào chỉ có cây đàn làm thân.

Thảo luận cho bài: "Xuân nhật kỳ 2 春日其二 • Ngày xuân kỳ 2"