Xuân nhật thị chư nhi 春日示諸兒 • Ngày xuân dạy các con

Tác giả:

Tân tuế phương lai cựu tuế trừ,
Thanh bần ngô tự ái ngô lư.
Hoàn cư bất mãn cửu cao thổ,
Tố nghiệp vô tha nhất thúc thư.
Ủng hộ yên thâm sơn sắc quýnh,
Bàng tường vũ thiển cúc hoa sơ.
Nhi tào hoặc khả thừa ngô chí,
Bút nghiễn vô hoang đạo thục sơ.

Dịch nghĩa

Năm cũ qua, năm mới vừa đến,
Nhà nghèo, ta tự yêu ngôi nhà đơn sơ của ta.
Bao quanh không đầy chín sào đất,
Nghiệp nhà vốn chỉ có một bó sách.
Quanh cửa, khói trùm che khuất núi xa,
Cạnh tường, hoa cúc thưa thớt vì ít mưa.
Các con nếu biết nối chí cha,
Thì chăm chỉ việc học hành mà không bỏ cày cấy.

Thảo luận cho bài: "Xuân nhật thị chư nhi 春日示諸兒 • Ngày xuân dạy các con"