Xuân nhật thị tử Hoan 春日示子懽 • Ngày xuân khuyên con là Hoan

Tác giả:

Ngã dĩ từ quan nhĩ tố quan,
Tố quan năng hội tố vi nan.
Danh cư quá mãn ưu lăng tiết,
Sĩ hữu nhân bần thả bão quan.
Đương nhật sự tuỳ đương nhật ứng,
Nhất phần tứ thị nhất phần khoan.
Hành tai liêu tá xuân phong tặng,
Đương nhĩ hư hoà thích táo đan.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ta đã từ quan, con lại quan,
Làm quan biết cách khó vô vàn.
Danh cao sợ lấn lòng ngay mất,
Nhà khổ nên làm chức nhỏ hơn,
Công việc ngày nào, ngày ấy liệu,
Khoan dung một chút, một phần ơn.
Con đi! Mượn gió xuân này tiễn.
Làm thuốc ôn hoà để tặng con.

Thảo luận cho bài: "Xuân nhật thị tử Hoan 春日示子懽 • Ngày xuân khuyên con là Hoan"