Xuân Quý Hợi (1863), ông Chế đài Hoàng Trung Thừa, cùng ông Phiên viện Lê Bang Bá đến dự lễ kỷ niệm mười hai năm trùng tu danh thắng đền Ngọc Sơn ở hồ Hoàn Kiếm

Tác giả:

Phương hồ Bồng đảo dã như hà,
Xuân nhật hồ sơn thắng lãm đa.
Quan đại nhân lai hoàn thuỷ quách,
Vi ngô dân đảo đối dương hoà.
Giải giao xích hậu vô binh mã,
Bất yếm duyên hồi hữu tửu ca.
Đại địa sơn hà danh đống vũ,
Thần quang phiêu diếu ủng lưu ba.

Dịch nghĩa

Chẳng biết nơi Bồng Lai tiên ở có bình rượu vuông kia như thế nào? Còn ngày xuân ở đền Ngọc Sơn, hồ Hoàn Kiếm này thực là một thắng cảnh.
Nhìn những bậc có danh vọng đến nơi có lớp thành nước bao quanh. Nơi cầu phúc của dân ta được sánh với cảnh dương khí hòa hợp.
Biết được tình hình địch giải tỏa từ ngoài thành thì chẳng cần binh mã nữa.
Mặc cho dòng nước xuôi ngược mà không chán nản, vì có bầu rượu lời ca.
Non sông đất nước từng có những bậc danh tài làm rường cột.
Tinh thần sáng suốt cao xa họp lại ở nơi sóng nước chẩy này.
Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 4), NXB Hà Nội, 2010

Thảo luận cho bài: "Xuân Quý Hợi (1863), ông Chế đài Hoàng Trung Thừa, cùng ông Phiên viện Lê Bang Bá đến dự lễ kỷ niệm mười hai năm trùng tu danh thắng đền Ngọc Sơn ở hồ Hoàn Kiếm"