Xuân vội

Tác giả:

Lịch chưa xuân lửa Nhật Tân bùng má
Đất tốc hành
mùa hối hả tàu nhanh.

Thảo luận cho bài: "Xuân vội"