Xưng Danh

Tác giả:

Xưng Danh

 Lê Ðạt


Phó thường dân
phố nhỏ vô danh
vô giai thoại
Thành tích
mấy trang giấy sờn
mấy câu thơ bụi
núi Vô Sơn

 

Thảo luận cho bài: "Xưng Danh"