Xưởng nhà

Tác giả:

Ông “Vua” dệt về hưu
Gia đình thành xưởng nhỏ
Tự chủ, đủ phong lưu
Chẳng lo ai gò bó.

Nhập sợi về làm vải
Hàng đẹp, lắm người mua
Khỏi nợ đời nhiễu sãi
Không ai đóng cửa chùa!

Mỗi phòng, dăm máy mới,
Mỗi máy, vài gái trai
Trường học nghề tiện lợi
Thầy dạy trò nên tài.

Xóm phường vui mọc cánh
Con cháu thành công nhân
Tự sức mình, vững mạnh
Cây đời, gốc ở dân.
(29-4-1991)

Thảo luận cho bài: "Xưởng nhà"